Garanties bij Gaswinning Hardenberg

Nu er opnieuw advies over het winningsplan is gegeven door de provincie Overijssel over het winningsgebied Hardenberg Oost heeft de ChristenUnie daar een aantal vragen over gesteld.

Sybren Stelpstra statenlid van die partij wil graag een aantal garanties hebben voordat tot winning wordt overgegaan. Zo is het nog onduidelijk tot welk volume de winning van gas zal plaatsvinden. Het ministerie en het toezichthoudend orgaan staattoezicht op de mijnen (SodM) verschillen daarover nog van mening.

De provincie wil voorkomen dat extra winning plaats gaat vinden boven het al vergunde productievolume. De ChristenUnie wil weten hoe de provincie dit bewaakt, omdat de provincie anders haar advies gaat herroepen. Stelpstra wil voorkomen dat al lopende het traject dit herroepen niet meer mogelijk wordt. De provincie wenst dat er een representatieve bouwkundige vooropname komt van aardbevingsgevoelige gebouwen. Daarmee kan later vastgesteld worden of de geclaimde schade er al was of dat die ontstaan is door de bodemdaling of aardbeving. De ChristenUnie pleit voor een onafhankelijk onderzoek, niet door de NAM zelf. Verder wil ze ook een onafhankelijke partij die de eventuele schade gaat beoordelen. Daarover moet je van te voren afspraken maken en niet gedurende het traject, volgens Stelpstra. Voor zover er risico’s worden voorzien moeten, volgens hem, die ook omgezet worden in een waarde en zal dit geld gereserveerd en beheerd moeten worden. In dit geval ook door een onafhankelijke partij. Dit zal dan als een soort risicofonds gaan gelden. Daar de ondergrond nog al een gewichtig punt is in Overijssel wil de ChristenUnie niet dat aanvragen een papieren formaliteit gaan worden, maar dat de gedeputeerde de vinger aan de pols van de minister houdt. Afspraken die daar mondeling over gemaakt worden moeten ook vastgelegd worden, want mondelinge beloften zijn moeilijk te verifiëren of kunnen altijd anders worden uitgelegd, aldus Stelpstra.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services