Startbijeenkomst pilot langjarig beheer

ZWOLLE - In zeven gebieden binnen de provincie Overijssel wordt er de komende maanden gewerkt aan plannen om het beheer van landschapselementen langjarig te borgen. Dit is de pilot langjarig beheer. Hierbij kun je denken aan het beheer van bijvoorbeeld houtwallen, knotbomen, meidoornhagen, poelen, singels en bosjes of bijvoorbeeld het stimuleren van nieuwe gewassen. Woensdag 23 mei vond in Heeten de startbijeenkomst plaats.

Vanaf 2008 was de regeling Groene en Blauwe Diensten van kracht. Een regeling waarbij vanuit provincie en gemeenten geld beschikbaar werd gesteld voor langjarige beheercontracten (20 tot 30 jaar). Met het koersdocument natuur voor elkaar dat in 2017 gezamenlijk is opgesteld door partners onder regie van de provincie Overijssel, is voor het beheer van landschap een andere koers ingeslagen.

De gedachte achter deze vernieuwde koers is dat het in stand houden van landschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Landschap voelt vaak ‘eigen’, maar veel mensen voelen zich geen ‘eigenaren’. Er is een grote groep genieters maar de lasten drukken op de schouders van een kleine groep beheerders en eigenaren. Dat maakt het behoud en de ontwikkeling van het landschap kwetsbaar.

De pilots zijn uitgedaagd om hier over na te denken en werken nu een eigen aanpak uit voor hun eigen dorp of stad. Ze proberen hiermee de betrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap bij hun medebewoners voor het landschap te vergroten. Door op verschillende manieren de verbinding tussen mens en landschap te stimuleren, gaan mensen naar verwachting meer gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het landschap.

Hester Maij, gedeputeerde natuur van Overijssel: “Ik ben blij dat we met landschap, een van de thema’s uit de nieuwe natuurvisie van Overijssel, aan de slag gaan. Landschap ontwikkelt zich gestaag en voelt soms als vanzelfsprekend. Als we er niet samen aan werken, wordt het landschap steeds uniformer en verdwijnen de specifieke streekelementen. Dat betekent voor mensen minder belevingswaarde en voor planten en dieren een achteruitgang van hun leefomstandigheden. En dat willen we niet in Overijssel. Het thema landschap is ook erg aansprekend. Het is voor iedereen zichtbaar en dichtbij; je kunt het landschap echt beleven. Daar moeten we samen aan werken.”

“Wat het extra interessant maakt is dat de verschillende pilots allen met een heel eigen aanpak komen. Er is echt sprake van maatwerk. De verwachting is dat wij hier veel van de pilots kunnen leren voor de aanpak die wij straks verder over de provincie uit willen rollen. Ik verwacht dat er de komende maanden meer berichten in de media zullen verschijnen, betreffende de pilots” aldus Jacob van Olst directeur van Landschap Overijssel en trekker van dit project.

De komende maanden worden er in de pilotgebieden verschillende activiteiten ondernemen om het landschap beter onder de aandacht te brengen. Aan het eind van het jaar presenteren de 7 pilotdeelnemers een ‘bidbook’ voor hun eigen omgeving.

Toelichting op de bijgevoegde foto.

De vertegenwoordigers van de pilotgebieden hebben op een schilderij weergegeven wat de uitdagingen zijn binnen hun gebied. De pilotgebieden zijn: Wierden, Hof van Twente, Staphorst, Salland (olst wijhe raalte), Enschede, IJsseldelta, Steenwijkerland

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.


© 2019 - RTV Zwolle FM - Powered by: HPU internet services