Algemene beschouwingen Gemeenteraad Zwolle

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2019

ZWOLLE – Op vrijdag 26 juni heeft de gemeenteraad de gehele dag vergaderd over de jaarstukken 2019, de visie op de toekomst en alles betreffende het corona-virus.

De accountant heeft het jaarverslag 2019 goedgekeurd. Met de gronden van getrouwheid en rechtmatigheid heeft PWC een goedkeurende verklaring afgegeven. Het rapport is te vinden in de stukken van de vergadering.

Jaarstukken 2019

Door middel van de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2019. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Over 2019 laat de jaarrekening een positief saldo zien van € 10,2 miljoen. Dit is het resultaat na verrekening van de reservemutaties. Zo is het voordelig resultaat van de MPV 2020van € 17,3 miljoen direct met de algemene reserve verrekend en maakt dit bedrag dus geen onderdeel uit van het positieve saldo. Het positieve saldo is vooral het gevolg van incidentele meevallers, zoals:
– Lagere uitgaven WMO (thuisondersteuning/verstrekkingen) á €1,7 miljoen;
– Minder uitgaven op pgb en subsidies beschermd wonen á €1,0 miljoen;
– Kleiner beroep op budgetten bijzondere bijstand á €0,9 miljoen;

De partijen benadrukken stuk voor stuk dat de situatie er het komende jaar door de corona-crisis anders uit zal komen te zien. De VVD heeft het over ongemakkelijk, de PvdA heeft het over grote vraagstukken.

Er is uitvoerig ingegaan op de diverse aspecten van de jaarstukken. Flevoland wordt als voorbeeld gezien hoe om te gaan met schulden van ondernemers. Het stuk wordt becomplimenteert op zijn leesbaarheid. Dat bewindvoerders tegenwoordig particulier hulp verlenen blijft zo. Voor opbouwwerk komt er een halfjaarlijkse rapportage. Het huwelijk tussen overheid en ict is niet één van de besten. Daar wordt aan gewerkt. Voor statushouders is een assessment traject gestart. Het pgb kan er ook zijn voor mensen die niet goed met geld kunnen omgaan.

Debat corona-crisis

In de middag van 26 juni debatteerde de raad over de corona-crisis, vanaf14.00 uur.

De partijen hadden complimenten voor hoe het college de corona-crisis heeft aangepakt. Er is veel gebeurd en het was moeilijk. Het is belangrijk dat personen die getroffen zijn iets tastbaars krijgen. We moeten er op voorbereid zijn dat het corona-virus terug kan keren. En de financiële dip moet worden opgevangen.

Partijen opperen dat er een fonds moet komen, maar er is al zoiets, het Stadsontwikkelingsfonds. Gekeken wordt hoe dit gebruikt kan worden. De PvdA vergelijkt de coronacrisis met een schip dat stilligt in een bloedhete zee, en waar de bovendekkers het beter hebben dan de benedendekkers. Dat zou leiden tot rellen.

De VVD wil de economie stutten. We moeten ons zorgen gaan maken over banen en gezondheid. Toch is zij optimistisch over hoe de Zwolse economie ervoor staat. Zwolle moet blijven investeren om een al te grote economische depressie te voorkomen. Groen Links memoreert dat onze wereld in een paar maanden tijd zeer is veranderd, met een effect op iedereen. Het is hartverwarmend hoe mensen met initiatieven zijn gekomen om deze tijd door te komen. Zij acht heel college zeer capabel om de coronacrisis aan te pakken. De klimaatmaatregelen en anti-discriminatiedebat moeten echter niet krijgen te lijden onder de coronacrisis.

Sluipende crisis erbij

De SP wil vooral dat er een flinke zak geld komt van de overheid voor allerlei getroffenen. D66 ziet dat wij op dit moment vooral fysieke vrijheid missen, naast de sluipende crisis van klimaatverandering en opwarming van de aarde. Er moet gekeken worden naar Nederland in het licht van Europa. De corona-crisis laat zien dat snelle actie wel degelijk mogelijk is. Volgens de ChristenUnie zijn wij niet op weg naar het nieuwe normaal, maar naar een beter normaal. Het risico van overbelasting van de zorg was groot. Dat het Sociaal Wijk Team dicht ging is waarschijnlijk een fout geweest. Alles moet uit de kast worden gehaald voor sociale waardigheid.

Swollwacht ziet dat veel mensen het moeilijk hebben gehad tijdens de (intelligente) lockdown, en spreekt zijn grote waardering uit voor het voorbeeldige gedrag van velen. De lockdown heeft veel stress, angsten en dat soort dingen veroorzaakt. Er zijn kansen en geld nodig om dit aan te pakken. Tevens moet er een mobiliteitsvisie komen voor brommers en scooters in de binnenstad nu met alle terrassen en maaltijdbezorging. Er moeten ook plekken van ontmoeting zijn buiten de terrassen.

Visie van de burgemeester

De burgemeester steekt iedereen een hart onder de riem door te zeggen dat we de corona-crisis alleen met zijn allen kunnen aanpakken. Samen komen we er door. Het stadhuis moet een banner krijgen met ‘Houd moed, heb lief’. Er zijn weer veel versoepelingsmaatregelen afgekondigd door het kabinet (Wo 24 juni, red.). Veel hulde en dank voor iedereen die in deze periode hard heeft gewerkt. Een vooruitblik: huizen, banen, cultuur, zorg, onderwijs, werk en evenementen hebben de aandacht nodig.

We moeten blijven investeren, en werken met city deals en dergelijke. Gekeken wordt of wij aanspraak kunnen maken op potjes met geld vanuit de rijksoverheid.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl via ibabs. Hier zijn ook alle stukken in te zien. Inspreken kan digitaal via raadsgriffie@zwolle.nl.