Debatronde Gemeenteraad

Gemeenteraadsvergadering 30 september 2019

ZWOLLE – In de Takzaal werd maandagavond vergaderd over het vestigingsklimaat in het Broerenkwartier en de ontwikkel- en investeringsagenda Voorsterpoort.

In de Raadzaal debatteerde men over de aanscherping van de woonambities en de Ontwikkelstrategie Wonen.

De PvdA trapte af met de opmerking dat de term woningmarkt weer vervangen zou moeten worden door de term Volkshuisvesting, omdat het van belang is dat er gebouwd wordt voor een doelgroep die dat ook echt nodig heeft. De overheid zou meer in de melk te brokkelen moeten hebben wanneer het gaat om de middeninkomens, bijvoorbeeld verpleegsters, docenten en politieagenten, die geen geschikte woning meer kunnen vinden in Zwolle. Beleggers zouden niet meer huurverhogend bezig mogen zijn in de woningmarkt.

De wethouder maakte verschil tussen snelle beleggers en institutionele beleggers, welke laatsten nodig zijn om de markt op orde te houden, bijvoorbeeld door bouwprojecten te voorfinancieren. Hij beaamde dat de Zwolse woningmarkt overspannen is. De 1000 huizen per jaar die zij willen bijbouwen zijn misschien nog niet eens voldoende. De regio moet er ook bij worden betrokken. Wel is er toestemming van de provincie gekomen om deze, hogere, doelen te verwezenlijken.

De VVD wil voorkomen dat de stad op slot gaat door het niet vergroten van het aanbod van woningen. Zij vraagt om uitbreiding via locatie Vechterpoort. Dat vraagt om meer debat van de raad.

Het CDA benadrukt dat er over de ambities al jaren wordt gesproken, maar dat er geen acties zijn. Wanneer gaan wij dit merken? Het college is daar mee bezig, in het voorjaar moet het zo ver zijn.

De SP vertelt over personen die moeite hebben met het vinden van een woning als voorbeeld. Zij geven het neoliberale beleid van de afgelopen jaren de schuld dat het nu zo slecht gaat met het woningaanbod, en kiezen ook voor opnieuw Volkshuisvesting.

De D66 wil ook hoogbouw een kans geven, maar dan niet hoogbouw zoals in de jaren ’60 , bijvoorbeeld de Palestrinalaan. De wethouder is het daarmee eens.

Volgens Groen Links heeft ieder mens recht op een woning. Zij omarmen dan ook het plan omdat het meer woningen oplevert dan voorheen en ook rekening houdt met het milieu. Er is meer behoefte aan stedelijke bouw, dus de uitbreiding die in de beslisnota staat is akkoord. Van stedelijk/suburbaan wonen in 50/50 procent naar 60/40 procent.

Swollwacht is trots op de mooie, inclusieve stad die Zwolle is en wil dat ook graag zo houden. Zij vinden het nodig dat de woningprijzen stijgen, terwijl andere partijen daar moeite mee hebben. De wethouder meent dat kunstmatig lage prijzen de kwaliteit van de woningen zeer neerhaalt. De gemeente wil geen crisiswoningen bouwen, maar kwaliteit voor de langere termijn.

De ChristenUnie begrijpt de trek vanuit de Randstad naar Zwolle, maar de grootschaligheid is een molensteen om haar nek. Zij kijkt ook naar de opgave voor beschermd wonen, deze groep is nog niet goed in beeld.

De twee rondes zijn te volgen via de streaming op www.zwolle.nl.