Gemeenteraad neemt besluit over o.a. extra geld dat nodig is voor niet langer uit te stellen projecten

De gemeenteraad vergadert digitaal. Geïnteresseerden kunnen meekijken via de livestream

ZWOLLE – Bekijk de agenda van maandag 29 juni 2020 op www.zwolle.nl. Dit is de laatste raadsvergadering van dit politieke seizoen.

Digitaal

De gemeenteraad vergadert digitaal. Geïnteresseerden kunnen meekijken via de livestream. Inspreken kan ook digitaal tijdens de vergadering of stuur vooraf een inspraakreactie per e-mail: raadsgriffie@zwolle.nl.

Vanwege de corona-maatregelen kunnen alle 39 raadsleden niet tegelijk vergaderen in de Raadzaal. De gemeenteraad vergadert daarom digitaal. Er staan diverse hamerstukken op de agenda . Live meekijken kan via internet.

De onderwerpen zijn onder andere:

 • Jaarstukken 2019
 • Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2020
 • Voorjaarsmoment 2020 – moties en toezeggingen
 • Voorjaarsmoment 2020 – niet uit te stellen begrotingswijzigingen
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen
 • Nieuwbouw Van der Capellen Campus
 • Matching OCW Steunmaatregel Culturele Instellingen ten behoeve van de vitale en veerkrachtige stad
 • Voorstel precario terrassen 2020
 • Toetreding HCO tot Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties
 • Tweede wijzigingsverordening Leges 2020
 • Uitkomsten meicirculaire 2020 Gemeentefonds
 • Wijziging Subsidieverordening Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle
 • Verlenen ontslag burgerlid D66

Bekijk voor meer informatie de uitgebreide stukken en agenda op www.zwolle.nl, via ibabs.