Kansen in deelname onderzoeksproject geothermie

RESULT is onderdeel van het Europees subsidieprogramma Geothermica

ZWOLLE – Gemeente Zwolle doet graag mee aan een Europees onderzoeksproject dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling van geothermische energie uit dunne aardlagen.

Het college heeft hiervoor een intentieverklaring opgesteld en ingediend bij TNO, de trekker van het project. Onderdeel van het onderzoek is een proefboring en, als deze succesvol blijkt, ook een tweede boring.

Het onderzoeksproject Enhancing REServoirs in Urban deveLopmenT, afgekort RESULT, is onderdeel van het Europees subsidieprogramma Geothermica. Binnen RESULT werken Engie (operator), Huisman (boorbedrijf) en TNO (initiator en trekker) samen in een consortium. Volgens TNO is locatie Zwolle erg passend bij het doel van RESULT: dunne aardlagen met mogelijkheden voor geothermie geschikt te maken voor aardwarmtewinning en gebruik.

Energie Beheer Nederland (EBN) heeft aangegeven ook toe te willen treden tot het consortium. De subsidie voor het onderzoeksproject bedraagt maximaal € 5,5 miljoen. Het overige deel investeren partijen in het consortium. De totale investeringen kunnen oplopen tussen de € 10 en 15 miljoen.

Bronvermogens

Gemeente Zwolle ziet in deelname aan het onderzoeksproject kansen om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle naar een volgende fase te brengen. Een proefboring geeft uitsluitsel over de beschikbare hoeveelheid warmte van de beoogde geothermiebron (de bronvermogens). Hierover blijft onzekerheid bestaan nadat er verschillende geologische onderzoeken zijn gedaan om de vermogens van de bron te bepalen.

Interessant

TNO heeft aangegeven dat de Zwolse locatie zeer geschikt is voor deelname aan het onderzoeksproject RESULT. Dit project bestaat uit nader geologisch onderzoek en twee boringen. Als men uit de eerste boring, ook wel een proefboring genoemd, voldoende warmte kan winnen, maken zij van deze boring de productieput. Er wordt dan een tweede put geboord waarmee het afgekoelde water weer de grond in wordt pompt.

Klankbordgroep: informatiecentrum en stadslandbouw

Als Zwolle wordt geselecteerd om te mogen deelnemen aan RESULT en de boringen zijn succesvol, dan is op de plek van de twee putten een bovengrondse installatie nodig. Over de plek van deze installatie in het gebied Dijklanden heeft de klankbordgroep geothermie nagedacht. In de klankbordgroep zitten bewoners en omwonenden van het gebied. De klankbordgroep is unaniem in haar voorkeur, namelijk

de boerderij op de hoek Urksteeg / Peterkampweg waar nu tijdelijk de Zwolse Stadslanderijen zitten. De klankbordgroep ziet kansen om de bovengrondse installatie in te passen in het agrarisch landschap. Ook ziet ze mogelijkheden voor een combinatie met stadslandbouw en een informatiecentrum voor bezoekers aan de geothermiebron. Het college kan zich vinden in de voorkeurslocatie van de klankbordgroep en brengt deze in als mogelijke boorlocatie voor RESULT.

Vervolg

De gemeente dient de intentieverklaring voor 31 januari in bij TNO. Hoewel het consortium de Zwolse locatie op dit moment beoordeelt als de locatie die het beste aansluit bij de voorwaarden en het doel van het onderzoeksprogramma, is de locatiekeuze nog niet definitief. Er zijn ook andere locaties in beeld. De komende maanden benutten gemeente Zwolle en het consortium om de voorwaarden voor de samenwerking verder uit te werken en deze vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. De overige locaties blijven in beeld voor het onderzoeksproject, voor het geval het in Zwolle niet tot een samenwerking of tot een definitief besluit voor het doen van een proefboring komt.

Als de deelname aan RESULT definitief is, kan de eerste proefboring waarschijnlijk in 2022 gedaan worden.