Zwolle zoekt kandidaten voor Adviescommissie Bezwaarschriften

De Adviescommissie behandelt diverse onderwerpen van bezwaar. Vanruimtelijke ordening, verkeer en parkeren tot sociaal domein en subsidies

ZWOLLE – Het gemeentebestuur van Zwolle is op zoek naar:een voorzitter, een vicevoorzitter en twee leden voor de Adviescommissie bezwaarschriften.

De onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften adviseert over bezwaarschriften die inwoners bij de gemeentelijke bestuursorganen indienen en die vervolgens in handen zijn gesteld van de Adviescommissie. Over het algemeen zijn dat bezwaarschriften ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Voordat zij advies uitbrengt, houdt de Adviescommissie een hoorzitting. De bezwaarschriften kunnen betrekking hebben op alle gemeentelijke beleidsterreinen, met uitzondering van belastingen.

De Adviescommissie behandelt diverse onderwerpen van bezwaar. Vanruimtelijke ordening, verkeer en parkeren tot sociaal domein en subsidies.

De Adviescommissie bezwaarschriften vergadert in kamers. Een kamer bestaat uit drie leden, waaronder een (vice-)voorzitter, daarbij geassisteerd door een secretaris.

De vacatures

Als gevolg van de beëindiging van de benoemingstermijnen ontstaan vacatures voor de functies van voorzitter en vice-voorzitter. Daarnaast is er behoefte aan een uitbreiding met twee leden.

De voorzitter vertegenwoordigt de commissie in- en extern en heeft een coördinerende rol voor de algemene werkzaamheden van de commissie.

Functieprofiel

Van belangstellenden wordt verwacht dat zij:

  • Beschikken over goede juridische kennis op academisch of HBO-niveau.
  • Deskundig en ervaren zijn op één of meer van de genoemde taakvelden van de Adviescommissie en de Algemene wet bestuursrecht.
  • Feeling  hebben met het openbaar bestuur, inzicht in bestuurlijke verhoudingen en het functioneren van een gemeentelijke organisatie.
  • Beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
  • In staat zijn tot het vormen van een onafhankelijk oordeel.

Van de belangstellenden voor voorzitter en vice-voorzitter wordt verwacht dat zij op effectieve wijze de hoorzittingen kunnen leiden.

De Adviescommissie is onafhankelijk. Dit houdt in dat de leden geen deel mogen uitmaken en niet werkzaam mogen zijn (geweest) onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Zwolle.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt voor de voorzitter en vice-voorzitter € 233,24 per vergadering.

Voor leden bedraagt de vergoeding € 181,41. De vergoeding bestaat uit presentiegeld en onkostenvergoeding. Daarnaast worden eventuele reiskosten vergoed.

Nadere informatie en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functies kunt u contact opnemen met Onno Looijestijn, telefoonnummer 038-498 33 01.

Schriftelijke sollicitaties moet u vóór 28 september 2019 sturen aan

Burgemeester en wethouders van Zwolle

t.a.v. mevrouw C. Veldman

Postbus 10007

8000 GA Zwolle

o.v.v. ‘Adviescommissie’.