Advies Kerken Zwolle over Sociaal Domein

De kerken buigen zich over het gemeentebeleid

ZWOLLE – De kerken van Zwolle zijn geen formeel adviesorgaan van de gemeente, toch komen ze als belangrijke partner met een advies. Het bestuur van de kerken waardeert de open en transparante houding van de gemeente rond het proces van hervormingen in het Sociale Domein.

In samengevatte vorm de kernpunten van het advies :

Graag integraal overleg tussen de verschillende partners. Kennismaking en relatieopbouw worden als bouwstenen gezien voor vertrouwen en samenwerking.

Naast een stadsgerichte – een wijkgerichte aanpak. Een visie op elke wijk, naast de visie op de stad, wordt erg op prijs gesteld.

Goed doen, hulp geven en zorg verlenen is niet het probleem in Zwolle. Het probleem is meer om al die eilandjes van goed doen, zorg en hulp, met elkaar te verbinden.

Matching tussen vraag en aanbod is geen toverwoord, maar een opgave zoals we bij de Sociale Wijkteams zien. Tweezijdig en wederkerig, niet eenzijdig.

De kerken zien graag speerpunten per wijk, uitgaande van de kracht en kwetsbaarheid in die wijk.

Christelijke – en niet christelijke welzijnsorganisaties kunnen als een motor anderen op sleeptouw nemen. Juist omdat ze al georganiseerd werken.

De sectoren zoals Onderwijs, Sport, Welzijn, Cultuur, Kerken, Ondernemers bij deze Hervormingsagenda betrekken, voor een integrale gemeenschappelijke aanpak.

Het doel is immers om voor iedere burger tot meer welbevinden te komen.