Bevorderen LHBTI-acceptatie

De provincie commiteert zich aan LHBTI-beleid

ZWOLLE – Het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI’s is (onder anderen) een taak van de provincie. Daarom nemen zij in het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten afspraken op over LHBTI-beleid. Zij maken tevens één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten (ook) verantwoordelijk voor LHBTI-beleid.

Aan het predicaat ‘regenboogprovincie’ blijft invulling gegeven met LHBTI-beleid, een budget en concrete acties. De provincie draagt actief het LHBTI-beleid uit. Zij wil zo andere overheden motiveren tot passende lokale initiatieven. De provincie ondersteund Regionale (LHBTI-) organisaties bij het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI’s. Ook wil zij de vrijwilligersinfrastructuur op dit gebied stimuleren. Zij draagt bij aan de zichtbaarheid van LHBTI’s, door o.a. het hijsen van de regenboogvlag, het steunen van werving en training van voorlichters en het bijdragen aan specifieke roze festival(s) zoals Roze Zaterdag. Daarbij zorgt zij voor een rondtrekkende expositie voor publieke ruimten in elke gemeente. Gedeputeerden spreken zich waar dat relevant is uit voor LHBTI-acceptatie.

Jongeren, ouderen & veiligheid

De provincie zet zich in voor een klimaat waar LHBTI’s zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en biculturele LHBTI’s. Daartoe stimuleert de provincie dat gemeenten de veiligheid van LHBTI’s bevorderen en geweld aanpakken. Ook ondersteunt men LHBTI-organisaties en antidiscriminatiebureaus voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. De provincie ondersteunt regionale LHBTI-organisaties bij het bevorderen van LHBTI acceptatie op scholen. Ze motiveert dat op alle middelbare scholen in Overijssel een actief GSA netwerk bestaat. Dit is een groep leerlingen en docenten die vinden dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te zijn wie ze zijn, zonder zich te hoeven schamen of te verantwoorden.

Daarenboven ondersteunt de provincie regionale (LHBTI-) organisaties bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen. Zij wil daarmee voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. En de provincie ondersteunt regionale (LHBTI-) organisaties om in (ouderen-) zorginstellingen het leveren van LHBTI-vriendelijke zorg en het gebruik maken van een Roze Loper keurmerk te vergroten.

Werkgelegenheid, cultuur & sport

Programma’s die met steun van de provincie het bevorderen van werkgelegenheid als doel hebben sluiten deelname van groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgender personen, niet uit. In het kader van diversiteit dient er in het provinciale cultuurbeleid ook aandacht te zijn voor LHBTI’s. De provincie draagt er in haar mediabeleid aan bij dat frequente onafhankelijke journalistiek voor en over LHBTI als neutraal informatief platform voor alle inwoners beschikbaar blijft. Ze ondersteunt regionale LHBTI-evenementen zoals Roze Zaterdag. Ook bevordert zij LHBTI-acceptatie in de sport, bijvoorbeeld met voorwaarden bij sportsubsidies, opdat het provinciale sportaanbod voor iedereen goed toegankelijk is.

Voorbeeldrol

De provincie geeft het goede voorbeeld als het gaat om diversiteit en acceptatie binnen de eigen organisatie. Daartoe worden bijvoorbeeld de Verklaring van Amsterdam, de Verklaring van Dordrecht en het Charter Diversiteit voor een inclusieve en LHBTI-vriendelijke werkvloer ondertekend. De provincie biedt transgender medewerkers de mogelijkheid van een transitieverlof en in provinciale voorzieningen zijn genderinclusieve toiletten aanwezig, die door een ieder, ongeachte genderidentiteit of –expressie, mogen worden gebruikt. De provincie blijft haar inspanningen voortzetten bij registraties en uitnodigingen en spreekt inwoners waar mogelijk genderinclusief aan, bijvoorbeeld als ‘beste inwoner’ i.p.v. ‘mevrouw’ of ‘meneer’. Op provinciale formulieren wordt alleen als het wettelijk noodzakelijk is naar geslacht gevraagd.