Laatste Gemeenteraadsvergadering van dit seizoen

Laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces

ZWOLLE – Maandagavond 29 juni was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad.

Er stonden 23 ingekomen stukken op de agenda, 11 mondelinge vragen, 8 artikel 45 vragen (schriftelijk), 15 agendapunten direct geagendeerd en 10 moties vreemd aan de dag (die op het laatste moment inkomen, red.)

Veel agendapunten werden zonde morren direct aangenomen, al of niet na eerder debat. Voor andere waren er stemverklaringen, moties en amendementen, zoals over de duurzame doelen van de gemeente (global goals). De wethouder vermeldde dat er een onderzoek hierover loopt door Windesheim studenten.

SP

De SP pakte de burgemeester aan omdat hij de wet zou overtreden door aanvullende eisen te stellen voor het kosteloos trouwen in de stad. Het college is hierover teruggeroepen.

Er was een motie over het weren van bromfietsen en snorfietsen van vóór 2011 uit de stad. De wethouder wilde deze in pre-advies nemen. Dat wil zeggen dat ze er al mee bezig zijn.

Het ging over het waarborgen van het voorkomen van laaggeletterdheid. 24% van de jongens van 15 jaar zijn laaggeletterd. Volgens de wethouder is de gemeente daar al mee bezig.

Een motie over uitbreiding ‘Senshagen’, dat vraagt om een project voor de hele stad wat betreft klimatadaptatie is aangenomen.

PvdA, Swollwacht en ChristenUnie

PvdA, Swollwacht en CU vroegen om financiële maatregelen om uit de crisis te komen, deze motie, verdedigd door wethouder De Heer, is unaniem aangenomen.

Bepleit is dat de oeroude bomen aan de Klooienberg behouden mogen worden bij de dijkversterking. Deze motie is aangenomen.

De motie om jongeren snel aan het werk te krijgen na corona is gestrand, omdat dit al wordt gedaan. Ook een oproep om het minimumloon te verhogen wordt niet gehonoreerd. Dit met het argument dat dit landelijk beleid betreft. Er is tevens een andere oproep aan het rijk voorgesteld, namelijk om mee te doen in het manifest van 15 burgemeesters, dit betreft echter een besloten pilot. Ook hieraan gaat de gemeente niet deelnemen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar, en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de livestream op www.zwolle.nl. De stukken zijn hier in te zien via ibabs. Inspreken kan digitaal via raadsgriffie@zwolle.nl. 24 augustus is weer de eerste vergadering na het zomerreces.