Verkeersveiligheid in Berkum en Herfte wordt sterk verbeterd


In de komende maanden zijn er werkzaamheden aan de Kuijerhuislaan, Herfterlaan (tot de overweg), Helmhorstweg en Campherbeeklaan (tot de Lorentzlaan).

ZWOLLE – In Berkum wordt de komende maanden keihard aan de Kuijerhuislaan, Herfterlaan (tot de overweg), Helmhorstweg en Campherbeeklaan (tot de Lorentzlaan) gewerkt. Dit is om de verkeersveiligheid in Berkum te verbeteren. Op de website www.zwolle.nl/nieuws is meer informatie te vinden.

Aanleiding

Door de aanhoudende klachten over de verkeersonveiligheid en het sluipverkeer zijn er plannen gemaakt om de Kuijerhuislaan, Herfterlaan en Campherbeeklaan aan te pakken.

Op initiatief van een bewonerswerkgroep uit Herfte en in overleg met de wijkvereniging Berkum is de prioriteit voor de verkeersmaatregelen gelegd op deze wegen. Dit zijn ook de wegen waar de afgelopen jaren enkele verkeersongevallen met ernstige afloop hebben plaatsgevonden en waar de druk van het (doorgaande) autoverkeer is toegenomen.

Maatregelen

Men denkt verschillend over wat passende maatregelen zijn. De gemeente heeft besloten de volgende maatregelen te nemen, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de opmerkingen van bewoners:

  • Aanleg van kruispuntplateaus die zorgen voor eenduidige voorrangsregelingen op de hele route. Verkeer van rechts (fiets en auto) heeft op iedere aansluiting voorrang;
  • verhogen van het attentieniveau van de weggebruikers door de aanleg van drempels en plateaus en daardoor het verminderen van de snelheid op de rechte wegvakken (Kuijerhuislaan, Herfterlaan, Helmhorstweg). De locaties zijn niet dichtbij woningen om geluids- en trillingoverlast te voorkomen;
  • versmallen van de rijbaan om de snelheid van het autoverkeer en de doorstroming te verminderen (Campherbeeklaan);
  • nauwer maken van de Kuijerhuislaan tussen het kruispuntplateau bij het Roodhuizerpad en Tussen de Verlaten als onderdeel van de (recreatieve) snelfietsroute Zwolle-Dalfsen (conform profiel Maatgravenweg);
  • versmallen van de aansluiting van de Helmhorstweg op de Herfterlaan om de snelheid van het inrijdende autoverkeer te verminderen.

Bij de keuze van de maatregelen (minder drempels, meer versmallingen) is rekening gehouden met het landbouwverkeer in dit gebied. Ook zij zullen echter evenals de ‘busjes van de Ambelt’ hun rijgedrag moeten afstemmen op de omgeving.

Met de realisatie van dit totale pakket en de nog te nemen maatregelen op de Erasmuslaan (start planvorming 2e helft 2019) hoopt de gemeente het (doorgaande) autoverkeer in Berkum en Herfte enigszins te beteugelen.

Een paar bewoners heeft ook gewezen op andere locaties waar sprake zou zijn van verkeersoverlast. Binnen de beperkt beschikbare middelen moet de gemeente keuzes maken. Mocht een andere straat voor onderhoud in aanmerking komen, dan zal men beoordelen in hoeverre de gemeente aanvullende maatregelen mee kan nemen.

Op de links zijn de maatregelen te zien die genomen worden.

Overzicht maatregelen Berkum.pdf

Maatregelen Berkum details.pdf

Start werkzaamheden

Bewoners zijn met een brief over de plannen geinformeerd. Over de wijze van uitvoering en de start van de werkzaamheden worden zij nog geïnformeerd.