Motie Meer drinkwaterpunten in Overijssel

Bij een vitale leefomgeving hoort schoon en toegankelijk drinkwater – ook onderweg en zeker in periodes van droogte en warmte

ZWOLLE – D66, Groen Links, GO, en FvD dienen een motie in bij de Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Constaterende dat:

· Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste van de wereld. Het is 1.000 keer zo goedkoop als water uit een fles en minstens 400 keer minder belastend voor het milieu.

· Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen vindt dat kraanwater in de openbare ruimte beschikbaar moet zijn.

· In het coalitieakkoord van juni 2019 richtinggevende uitspraken zijn opgenomen over drinkwater en een vitale en gezonde leefomgeving:

– Hitte, droogte en wateroverlast: “Voldoende en schoon drinkwater blijft voor ons van essentieel belang. Deze coalitieperiode blijven wij werken aan een robuuste drinkwatervoorziening, ook voor de toekomst”

– Vitaal landelijk gebied: “We koesteren onze Nationale Parken en willen dat onze inwoners daar meer van kunnen genieten. Daarom zijn we bereid met onze partners daarin te investeren”.

– Samenleven in Overijssel: “Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. We investeren in het vergroten van de leefbaarheid in heel Overijssel.”

· We in Overijssel 35 Toeristische overstappunten (TOPs) hebben met diverse voorzieningen, en daarnaast in totaal 30 toeristische informatiepunten (TIPs) en P-WaterReijkpunten (parkeerplaatsen en routestartpunten in de Weerribben-Wieden). Daar nu meestal geen watertappunten aanwezig zijn die door recreanten benut kunnen worden.

· Binnen het beleidsdoel 1.5.3 (waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater) 0,7 miljoen het afgelopen jaar (2019) niet is gerealiseerd, wat als suggestie benut kan worden voor drinkwaterpunten)

Van mening dat:

– Bij een vitale leefomgeving schoon en toegankelijk drinkwater hoort – ook onderweg en zeker in periodes van droogte en warmte.

– Het realiseren van openbare watertappunten in velerlei opzichten aansluit bij de ambities van de provincie.

– Water drinken gezond is en meer drinkwaterpunten een positief effect kan hebben op de hoeveelheid afval (wegwerpflesjes) in het buitengebied, vooral bij wandel- en fietspaden.

– De aanwezigheid van voldoende watertappunten vanuit het oogpunt van toerisme en recreatie de provincie aantrekkelijker zal maken

Verzoeken GS:

1. Aantal en locaties van openbare drinkwaterpunten in Overijssel te inventariseren. (Volgens de op drinkwaterkaart.nl beschikbare gegevens zijn dit er nu 54).

2. Een actieplan te maken waarbij het streven is het aantal drinkwaterpunten in Overijssel deze coalitieperiode minimaal te verdubbelen. In dit actieplan bij de locaties aan te sturen op ten minste één watertappunt per kern/dorp/stad, en één bij ieder TOP, TIP en P-WaterReijkpunt.

3. Een stimuleringsregeling in te stellen zodat ondernemers (campings, recreatieondernemers, winkels) maar ook buurthuizen, (sport)verenigingen openbaar toegankelijke watertappunten realiseren bij hun pand of op hun locatie of gestimuleerd worden om een watertappunt te adopteren (voor scholen is er reeds een subsidieregeling beschikbaar vanuit het ministerie)

4. Nauwe samenwerking en afstemming te zoeken met gemeenten, Vitens en andere organisaties (zoals Join the Pipe of KWTP) die watertappunten stimuleren en realiseren.

5. De informatie over de locaties van de watertappunten beschikbaar te maken op online en offlinemateriaal en te (laten) verspreiden als onderdeel van toeristische informatie.

6. Het actieplan aan PS voor behandeling van de begroting aan te bieden.

7. In de begroting 2021 budget voor de realisatie van het actieplan op te nemen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Renilde Huizenga Lucas Brinkhuis Chillion Snoek Johan Stuut